На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, свако физичко и правно лице,  у складу са Законом,  има право да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже ово Тужилаштво.  Заинтересовано лице остварује право на приступ информацијама на начин утврђен Законом .

Образац захтева можете преузети овде.

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Свако физичко и правно лице, у складу са Законом, има право да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже ово Тужилаштво.

Заинтересовано лице остварује право на приступ информацијама на начин утврђен Законом.

Захтев се подноси у писаном облику, путем поште или усмено на записник у просторијама Тужилаштва.

Захтев мора бити јасан, прецизан и садржати све податаке предвиђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, како би се по истом могло поступати. Тужилаштво је дужно да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију.

О поднетом захтеву одлучује јавни тужилац, односно заменик јавног тужиоца кога одреди јавни тужилац, као и колегијум Тужилаштва у предметима од посебног значаја.

Уколико одобри захтев тражиоца информације, тужилаштво ће из списа издвојити само тражену информацију и доставити је подносиоцу, односно омогућити му увид у ту информацију. Подносилац захтева врши увид у тражену информацију у писарници Тужилаштва, односно у другој просторији коју одреди тужилац, уз обавезно присуство тужиоца или заменика кога он одреди, односно овлашћеног радника Тужилаштва.
Подносиоцу ће бити омогућен увид, на начин којим се не ремети редован рад Тужилаштва.

Подносилац захтева коме је одобрен приступ информацији, сноси нужне трошкове фотокопирања односно трошкове достављања у складу са трошковником који прописује Влада Републике Србије.

Напомена: За детаљније информације о приступу информацијама од јавног значаја погледати Информатор о раду, одељак 12.

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године